ارزش معاملات بورس خوزستان به بیش از ۳۶۶ میلیارد ریال رسید

۱۹درصد از ارزش این معاملات مربوط به خرید سهام و ۸۱ درصد مربوط به فروش سهام بود.

 معاملات هفته گذشته توسط ۱۱ ایستگاه معاملاتی به انجام رسید.

در معاملات هفته پیش از آن ۳۴ میلیون و ۵۹۳  هزار سهم ، حق تقدم و اوراق به ارزش ۳۹۶ میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریال مبادله شده بود.