تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی رامهرمز

سید مهرداد میرسالاری اظهار کرد: در راستای قانون‌ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، با حکم مراجع قضایی، ۵ واحد ساختمانی در اراضی کشاورزی شهرستان که به صورت غیر مجاز احداث شده بودند، تخریب شد.

وی افزود: تغییر کاربری های غیرمجاز یکی از تهدیدات اساسی از بین رفتن اراضی مستعد کشاورزی است و در این زمینه هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی را قلع و قمع خواهیم کرد.

مدیر اداره جهاد کشاورزی رامهرمز ادامه داد: پیشگیری و اقدام به موقع در برخورد با متخلفین از اولویت های اداره جهاد کشاورزی رامهرمز است که قاطعانه ادامه خواهد داشت و در این زمینه هرگز کوتاهی نخواهیم کرد.

میرسالاری خاطرنشان کرد: با متخلفین تغییر کاربری اراضی کشاورزی در رامهرمز برخورد قاطعانه خواهیم کرد و در این زمینه نظارت های لازم نیز انجام خواهد گرفت تا شاهد ساخت چنین ساختمان های غیرمجازی در اراضی کشاورزی نباشیم.